Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
TurieHľadať
 
 

Verejné vyhlášky

Rozhodnutie - výzva na doplnenie návrhu na umiestnenie stavby a prerušenie konaniaVytlačiť
 

Rozhodnutie Mesta Žilina - výzva na doplnenie návrhu na umiestnenie stavby a prerušenie konania - Verejná telekomunikačná optická sieť KOREX I. etapa -  Peter Imre KOREX

Súbor na stiahnutie Korex.pdf Korex.pdf (5.4 MB)

 
 

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konaniaVytlačiť
 

Oznámenie Obce Turie - Stavebného úradu o začatí spojeného územného a stavebného konania - Novostavba rodinného domu 1 s garážou, prípojky inž. sietí (elektrická, kanalizačná, vodovodná) - Silvia Kontrová


 
 

Oznámenie o začatí spojeného stavebného a územného konanie Kontrová Silvia - rodinný domVytlačiť
 

„ Novostavba rod. domu 1 s garážou, prípojky inž. sietí (elektrická, kanalizačná, vodovodná a kanalizačná) “


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konaniaVytlačiť
 

Oznámenie o začatí stavebného konania - Novostavba rodinného domu SO 03, prípojky inž. sietí (vodovodná, kanalizačná, el. NN prípojka), oplotenie a spevnené plochy - Martina Žideková.

Súbor na stiahnutie Zidekova302.pdf Zidekova302.pdf (372.6 kB)

 
 

Oznámenie o začatí stavebného konaniaVytlačiť
 

Oznámenie o začatí stavvebného konania - Novostavba rodinného domu SO 02, prípojky inž. sietí (vodovodná, kanalizačná, el. NN prípojka), oplotenie a spevnené plochy - Martina Žideková.

Súbor na stiahnutie Zidekova301.pdf Zidekova301.pdf (374.5 kB)

 
 

Oznámenie o začatí stavebného konaniaVytlačiť
 

Oznámenie o začatí stavebného konania - Novostavba rodinného domu SO 01, prípojky inž. sietí (vodovodná, kanalizačná, el. NN prípojka), oplotenie a spevnené plochy - Martina Žideková

Súbor na stiahnutie Zidekova299.pdf Zidekova299.pdf (373.7 kB)

 
 

Stavebné povolenieVytlačiť
 

Stavebné povolenie Novostavby rod. domu 1 b.j., prípojky inž sietí a oplotenie - Mgr. Simona Mišovičová.

Súbor na stiahnutie Misovicova.pdf Misovicova.pdf (607.4 kB)

 
 

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Vytlačiť
 

Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením - Diaľnica D1 Višňové - Dubná skala - termín dokončenia stavby do 31. 12. 2022


 
 

Stavebné povolenie Marián ChupáňVytlačiť
 

Stavebné povolenie Marián Chupáň

 

v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu 

"Novostavba rod. domu 1 b. j., prípojky inž. sietí"


 
 

Komunálne voľby 2018

Komunálne voľby 2018 - zverejnenie emailovej adresy a zapisovateľa miestnej volebnej komisie Vytlačiť
 

ZVEREJNENIE EMAILOVEJ ADRESY 

 

na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre Obec Turie pre voľby do orgánov samosprávy obcí:

info@obecturie.sk

 

ZVEREJNENIE ZAPISOVATEĽA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

DANA HRÍŇOVÁ

0917 962 814


 
 

Komunálne voľby 2018 - LEHOTYVytlačiť
 

LEHOTY NA URČENÚ POVINNOSŤ

Určená povinnosť:
 • do 20. júla 2018

Obec najneskôr desať dní po vyhlásení volieb zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený.§ 21 ods.1 zákona č.180/2014 Z.z.

 • do 12. augusta 2018

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určiť plat starostu podľa osobitného zákona (zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; § 11 ods.4 zákona č.369/1990 Zb.

 • do 17. augusta 2018

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb zverejní obec spôsobom vmieste obvyklým najneskôr 85 dní predo dňom konania volieb.§ 171 ods.9 a § 176 ods. 8 zákona č.180/2014 Z.z.

 • do 17. augusta 2018

Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich. Volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich určí a zverejní obecné zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.§ 166 ods. 3 zákona č.180/2014 Z.z.

 • do 11. septembra 2018

Lehota na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností. V rozhodnutí o vyhlásení volieb sa uvádza lehota na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností. § 20 ods.2 písm. b) zákona č.180/2014 Z.z.

 • do 11. septembra 2018

Lehota na utvorenie miestnych volebných komisií (MVK).V rozhodnutí o vyhlásení volieb sa uvádza lehota na utvorenie volebných komisií a na ich prvé zasadanie, § 20 ods.2 písm. c) zákona č.180/2014 Z.z.

 • do 12. septembra 2018

Vymenovať chýbajúcich členov miestnej volebnej komisie. Ak miestna volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa počet jej členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenuje starosta obce. § 169 ods.4 zákona č.180/2014 Z.z.

 • do 11. septembra 2018

Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb zapisovateľovi miestnej volebnej komisie.
Poznámka: v tomto termíne už musí byť vymenovaný zapisovateľ miestnej volebnej komisie, napriek tomu, že zákon presný termín vymenovania zapisovateľa explicitne neupravuje. § 171 ods.1 a § 176 ods. 1 zákona č.180/2014 Z.z.

 • do 18. septembra 2018

Lehota na prvé zasadanie miestnych volebných komisií (MVK). V rozhodnutí o vyhlásení volieb sa uvádza lehota na utvorenie volebných komisií a na ich prvé zasadanie. § 20 ods.2 písm. c) zákona č.180/2014 Z.z.

 • do 26. septembra 2018

Miestna volebná komisia zaregistruje kandidátov najneskôr 45 dní predo dňom konania volieb a registráciu kandidátov vyznačí na kandidátnej listine. § 172 ods.2 a § 177 ods. 2 zákona č.180/2014 Z.z.

 • do 11. októbra 2018

Lehota na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií (OVK). V rozhodnutí o vyhlásení volieb sa uvádza lehota na utvorenie volebných komisií a na ich prvé zasadanie. § 20 ods.2 písm. c) zákona č.180/2014 Z.z.

 • do 12. októbra 2018

Vymenovať chýbajúcich členov okrskových volebných komisií. Ak okrsková volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným zákonom alebo ak sa počet jej členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva starosta obce. § 170 ods.4 zákona č.180/2014 Z.z.

 • do 16. októbra 2018

Obec doručuje najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb do každej domácnosti oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok, volebnú miestnosť, stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. § 21 ods.3 zákona č.180/2014 Z.z.

 • do 16. októbra 2018

Obec uverejní zoznam zaregistrovaných kandidátov najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb spôsobom v mieste obvyklým. § 173 ods.2 a § 178 ods.2 zákona č.180/2014 Z.z.

 • do 24. októbra 2018

Lehota na prvé zasadanie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií (OVK). V rozhodnutí o vyhlásení volieb sa uvádza lehota na utvorenie volebných komisií a na ich prvé zasadanie. § 20 ods.2 písm. c) zákona č.180/2014 Z.z.

 • najneskôr 48 hodín

pred začatím volieb Politická strana alebo koalícia môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb písomne prostredníctvom splnomocnenca vziať späť svoju kandidátnu listinu. § 174 ods.1 zákona č.180/2014 Z.z.

 • najneskôr 48 hodín

pred začatím volieb Kandidát sa môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb svojej kandidatúry vzdať; vzdanie musí urobiť v listinnej forme a jeho podpis musí byť úradne osvedčený.

 • najneskôr 48 hodín

pred začatím volieb môže kandidáta prostredníctvom splnomocnenca odvolať aj politická strana alebo koalícia, ktorá ho kandidovala. § 174 ods. 2 zákona č.180/2014 Z.z.

 • priebežne až do 9. novembra 2018

Riešiť podania voličov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania. Volič si môže v úradných hodinách obce overiť, či je zapísaný v stálom zozname, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv. § 10 ods.1 zákona č.180/2014 Z.z.

 • do 9. novembra 2018

Zabezpečiť vybavenie volebných miestností potrebným zariadením a pomôckami. Vybavenie volebnej miestnosti zabezpečuje obec. § 22 ods.6 zákona č.180/2014 Z.z.

 • najneskôr 1 hodinu pred začatím hlasovania

Odovzdať zoznam voličov, hlasovacie lístky, obálky, zápisnice a ďalší materiál okrskovým volebným komisiám. Zoznam voličov odovzdá obec okrskovej volebnej komisii najneskôr hodinu pred začatím hlasovania. § 11 ods. 2 zákona č.180/2014 Z.z.

 • 10. novembra 2018 od 7.00 do 22.00 hod.

Deň konania volieb do orgánov samosprávy obcí. Ak to miestne podmienky vyžadujú, môže starosta obce určiť začiatok hlasovania na skoršiu hodinu, najviac však o dve hodiny. § 20 ods.3 zákona č.180/2014 Z.z.

 • bezodkladne po ukončení činnosti okrskovej volebnej komisie

Prevziať do úschovy volebnú dokumentáciu od okrskových volebných komisií. Volebné komisie odovzdávajú volebné dokumenty do úschovy obciam, okresným úradom, samosprávnym krajom a ministerstvu vnútra. O odovzdaní volebných dokumentov sa vyhotoví protokol, ktorého súčasťou sú zoznamy odovzdávaných volebných dokumentov. Protokol podpíšu predsedovia príslušných volebných komisií a osoby zodpovedné za ich prevzatie. § 39 ods.1 zákona č.180/2014 Z.z.


 
 

Komunálne voľby 2018 - počet volebných obvodov Vytlačiť
 

Počet volebných obvodov a poslancov obce T U R I E
pre voľby do orgánov samosprávy obcí konané dňa 10.11.2018


V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa
10.11.2018 v zmysle § 11 ods. 3 písm. e), § 11 ods. 4 písm.i) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení ako i uznesením Obecného zastupiteľstva zo
dňa 04.07.2018 č. 53/2018, určuje sa rozsah a výkon funkcie starostu na plný
úväzok a počet poslancov 9.
Jeden volebný obvod v ktorom sa volí 9 poslancov.


 
 

Komunálne voľby 2018 - Zverejnenie počtu obyvateľov Vytlačiť
 

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia

volieb do orgánov samosprávy obcí

Podľa § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Obec Turie oznamuje,

že má ku dňu vyhlásenia volieb, t.j. k  10. júlu 2018

2034  obyvateľov.

Informácie pre voliča


 

Súbor na stiahnutie info.pdf info.pdf (73.2 kB)

 
 

Aktuality - všeobecné oznamy

Zápisnica + uznesenia z 13.09.2018Vytlačiť
 


 
 

RED BULL GET ON TOP 2018Vytlačiť
 

Extrémny duel na motorkách

Red Bull Get on Top 2018

opäť v Porúbke pri Žiline.

 Víkend od dvadsiateho druhého do dvadsiateho tretieho septembra bude patriť adrenalínu. Legendárne preteky do vrchu budú už po šiestykrát a vy by ste pri tom nemali chýbať.Príďte si pozrieť nekompromisné súboje tých najlepších pretekárov a užite si dva dni plné akcie. Alebo sa prihláste so svojou motorkou a zabojujte tak v Porúbke o titul. Na štarte sa možno práve vy stretnete so Štefanom Svitkom.

Viac informácií a registrácii nájdete na redbull.sk/getontop

V súvislosti s týmto podujatím bude výrazne obmedzená premávka v našej obci smerom na Žilinu a tiež z Rajeckej cesty do Turia:

 • 22. 09. 2018 od 11.00 hod. do 22.00 hod.
 • 23. 09. 2018 od 08.00 hod. do 22,00 hod.

Dopravné obmedzenia sa netýkajú autobusov prímestskej linky a vozidiel záchranných zložiek.

HARMONOGRAM PRETEKOV 2018

 

Sobota 22.09.2018

 • 8.30 - 11.00 Registrácia jazdcov
 • 11.00 - 13.00 Povinný tréning ( jedna jazda)
 • 13.20 - 13.40 Rozprava s jazdcami
 • 14.00 - 14.20 I. kvalifikačná jazda - skupina A (št. čísla 1 až 30)
 • 14.20 - 14.40 I. kvalifikačná jazda - skupina B (št. čísla 31 až 60)
 • 14.40 - 15.00 I. kvalifikačná jazda - skupina C (št. čísla 61 až 90)
 • 15.00 - 15.20 I. kvalifikačná jazda - skupina D (št. čísla 91 až 120)
 • 15.20 - 15.40 I. kvalifikačná jazda - skupina E (št. čísla 121 až 150)
 • 15:40 - 16.00 Prestávka
 • 16.00 - 16:20 II. kvalifikačná jazda - skupina A (št. čísla 1 až 30)
 • 16.20 - 16:40 II. kvalifikačná jazda - skupina B (št. čísla 31 až 60)
 • 16:40 - 17:00 II. kvalifikačná jazda - skupina C (št. čísla 61 až 90)
 • 17:00 - 17:20 II. kvalifikačná jazda - skupina D (št. čísla 91 až 120)
 • 17:20 - 17:40 II. kvalifikačná jazda - skupina E (št. čísla 121 až 150)

Nedeľa 23.09.2018

 • 10.30 - 10.45 Rozprava s jazdcami
 • Duel - 32 postupujúcich dvojíc
 • 11.00 - 11.45 1. jazda
 • 11.45 - 13.00 Prestávka
 • 13.00 - 13.45 2.jazda
 • Duel - 16 postupujúcich dvojíc
 • 13.50 - 14.15 1.jazda
 • 14.20 - 14.45 2.jazda
 • 14.45 - 15.30 Prestávka
 • Duel - 8 postupujúcich dvojíc
 • 15.30 - 15.45 1.jazda
 • 15.50 - 16:05 2.jazda
 • Štvrťfinále - duel - 4 dvojice
 • 16:10 - 16.20 Dva rozjazdy
 • Semifinále a finále
 • 16.20 - 16.30 Dva rozjazdy
 • 16.45 Vyhlásenie víťazov

Organizátor si vyhradzuje právo vykonávať zmeny pravidiel a časového harmonogramu podujatia.

Súbor na stiahnutie Page1.jpg Page1.jpg (2.6 MB)

 
 

Cvičenie pre ženyVytlačiť
 

Milé dámy, 

oznamujeme Vám, že od 17.9.2018 o 18:30 hod, každú pondelok a stredu bude v sále kultúrneho domu v Turí cvičenie. Prineste si prezúvky. 

Telefonický kontakt: 0904 908 966

Súbor na stiahnutie Cvičenie.pdf Cvičenie.pdf (51.4 kB)

 
 

Skupinové hodiny anglického jazyka pre deti i dospelýchVytlačiť
 

 

Vážení občania, 

dňa 13.9. 2018 o 17:00h v budove obecného úradu v Turí v miestnosti "NEBO" (za námestím) začínajú skupinové hodiny anglického jazyka pre deti i dospelých. Vstupné je dobrovoľné. 


 
 

Hasičská zbrojnica s finančnou podporou Ministerstva vnútra SR , stavebné úpravy a zateplenie obvodového plášťa budovy č. 206 v k. ú. Turie, CKN parc. č. 1258/1 Vytlačiť
 

Hasičská zbrojnica s finančnou podporou Ministerstva vnútra SR , stavebné úpravy a zateplenie obvodového plášťa budovy č. 206 v k. ú. Turie, CKN parc. č. 1258/1 

 

Obec Turie v letných mesiacoch zrealizovalo projekt "Stavebné úpravy a zateplenie obvodového plášťa budovy hasičskej zbrojnice", na ktorú získala obec Turie dotáciu z MInisterstva vnútra SR vo výške 30 000,00€. Z vlastných prostriedkov obce bolo vyčlenených 20 920,69€.

IMG_2677.JPG

 


 
 

Voľné pracovné miesto - POŠTAVytlačiť
 

Slovenská pošta hľadá poštového doručovateľa pre poštu v Turí na pracovný pomer s nástupom 01. 10. 2018  na 35 hod. týždenne. Mzda 523 eur + možnosť získania pobádacej zložky mzdy až do výšky 90 eur mesačne.

Požiadavky:
 • stredné odborné vzdelanie, vyučenie, základné vzdelanie,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť na výkon práce,
 • podmienka dovŕšenia 18 rokov veku,
 • základné ovládanie výpočtovej techniky

 

Náplň práce:
 • doručovanie všetkých druhov zásielok a výkon iných činností, spojených s hmotnou zodpovednosťou
 • triedenie zásielok na doručovací rajón,
 • vyúčtovanie zásielok,
Pracovná doba:
 • pondelok až piatok

Bližšie informácie: 041/5126223, grecnarova.alena@slposta.sk alebo priamo na pošte v Turí 041/5989180 u p. Bc. Dolníkovej    


 
 

Podlimitné zákazky

Novostavba materskej školyVytlačiť
 


 
 

dnes je: 23.9.2018

meniny má: Zdenka

 • Sobota168graphic-icon
 • Nedeľa146graphic-icon
 • Pondelok112graphic-icon
webygroup
ÚvodÚvodná stránka