Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TurieHľadať
 
 

Oficialne webove sidlo obce Turie

AKTUÁLNE OZNAMY OBCE

Aktuality - všeobecné oznamy

Prerušenie odvádzania odpadových vôd do kanalizácie od 01. 04. 2019

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s, Žilina kontrolou produkcie odpadovej vody zistili, že v ...viac...

Zverejnené 8.3.2019 -ig-Počet videní: 239


 

Demografia obce v roku 2018

Zverejnené 1.3.2019 -ig-Počet videní: 162


 

Monitorovanie dopravy v Turí

Zverejnené 1.3.2019 -ig-Počet videní: 162


 

KONTAJNER NA CINTORÍNE NIE JE URČENÝ NA PODOMOVÝ ODPAD!!!!

kontajner_plny.jpg

Vážení občania! Nakoľko sme dostali viackrát podnet na preplnený kontajner na cintoríne vaším ...viac...

Zverejnené 28.2.2019 -mš-
Aktualizované: 4.3.2019 -mš-Počet videní: 159


 

Zápis do MŠ Turie na školský rok 2019/2020

Zverejnené 11.2.2019 -ig-Počet videní: 236


 

 

AKTUÁLNE OZNAMY OBCE

Voľby do Európskeho parlamentu 25.05.2019

euparlament.jpg


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich kon ...viac...

Zverejnené 6.2.2019 -mš-
Aktualizované: 16.3.2019 -mš- Vyprší o 61 dní.


 

Prezidentské voľby - Výsledky volieb prezidenta I. kolo

Zverejnené 16.3.2019 -mš-
Aktualizované: 18.3.2019 -mš-


 

Verejné vyhlášky

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania - Obec Turie, stavebný úrad

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania - "11262 - Turie - Záhumnie - Predĺženie NNK" - Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina - Vydala: ...viac...

Zverejnené 15.3.2019 -ig- Vyprší o 5 dní.


 

Oznámenie o začatí stavebného konania - Obec Turie, stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania "Novostavba rodinného domu, el.NN prípojka žumpa a spev.plochy" - Dominika a Tomáš Škrko - Vydala: Obec Turie, stavebný úrad
viac...

Zverejnené 15.3.2019 -ig- Vyprší o 5 dní.


 

Komunálne voľby 2018 - LEHOTYVytlačiť
 

LEHOTY NA URČENÚ POVINNOSŤ

Určená povinnosť:
 • do 20. júla 2018

Obec najneskôr desať dní po vyhlásení volieb zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený.§ 21 ods.1 zákona č.180/2014 Z.z.

 • do 12. augusta 2018

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určiť plat starostu podľa osobitného zákona (zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; § 11 ods.4 zákona č.369/1990 Zb.

 • do 17. augusta 2018

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb zverejní obec spôsobom vmieste obvyklým najneskôr 85 dní predo dňom konania volieb.§ 171 ods.9 a § 176 ods. 8 zákona č.180/2014 Z.z.

 • do 17. augusta 2018

Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich. Volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich určí a zverejní obecné zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.§ 166 ods. 3 zákona č.180/2014 Z.z.

 • do 11. septembra 2018

Lehota na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností. V rozhodnutí o vyhlásení volieb sa uvádza lehota na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností. § 20 ods.2 písm. b) zákona č.180/2014 Z.z.

 • do 11. septembra 2018

Lehota na utvorenie miestnych volebných komisií (MVK).V rozhodnutí o vyhlásení volieb sa uvádza lehota na utvorenie volebných komisií a na ich prvé zasadanie, § 20 ods.2 písm. c) zákona č.180/2014 Z.z.

 • do 12. septembra 2018

Vymenovať chýbajúcich členov miestnej volebnej komisie. Ak miestna volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa počet jej členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenuje starosta obce. § 169 ods.4 zákona č.180/2014 Z.z.

 • do 11. septembra 2018

Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb zapisovateľovi miestnej volebnej komisie.
Poznámka: v tomto termíne už musí byť vymenovaný zapisovateľ miestnej volebnej komisie, napriek tomu, že zákon presný termín vymenovania zapisovateľa explicitne neupravuje. § 171 ods.1 a § 176 ods. 1 zákona č.180/2014 Z.z.

 • do 18. septembra 2018

Lehota na prvé zasadanie miestnych volebných komisií (MVK). V rozhodnutí o vyhlásení volieb sa uvádza lehota na utvorenie volebných komisií a na ich prvé zasadanie. § 20 ods.2 písm. c) zákona č.180/2014 Z.z.

 • do 26. septembra 2018

Miestna volebná komisia zaregistruje kandidátov najneskôr 45 dní predo dňom konania volieb a registráciu kandidátov vyznačí na kandidátnej listine. § 172 ods.2 a § 177 ods. 2 zákona č.180/2014 Z.z.

 • do 11. októbra 2018

Lehota na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií (OVK). V rozhodnutí o vyhlásení volieb sa uvádza lehota na utvorenie volebných komisií a na ich prvé zasadanie. § 20 ods.2 písm. c) zákona č.180/2014 Z.z.

 • do 12. októbra 2018

Vymenovať chýbajúcich členov okrskových volebných komisií. Ak okrsková volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným zákonom alebo ak sa počet jej členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva starosta obce. § 170 ods.4 zákona č.180/2014 Z.z.

 • do 16. októbra 2018

Obec doručuje najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb do každej domácnosti oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok, volebnú miestnosť, stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. § 21 ods.3 zákona č.180/2014 Z.z.

 • do 16. októbra 2018

Obec uverejní zoznam zaregistrovaných kandidátov najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb spôsobom v mieste obvyklým. § 173 ods.2 a § 178 ods.2 zákona č.180/2014 Z.z.

 • do 24. októbra 2018

Lehota na prvé zasadanie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií (OVK). V rozhodnutí o vyhlásení volieb sa uvádza lehota na utvorenie volebných komisií a na ich prvé zasadanie. § 20 ods.2 písm. c) zákona č.180/2014 Z.z.

 • najneskôr 48 hodín

pred začatím volieb Politická strana alebo koalícia môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb písomne prostredníctvom splnomocnenca vziať späť svoju kandidátnu listinu. § 174 ods.1 zákona č.180/2014 Z.z.

 • najneskôr 48 hodín

pred začatím volieb Kandidát sa môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb svojej kandidatúry vzdať; vzdanie musí urobiť v listinnej forme a jeho podpis musí byť úradne osvedčený.

 • najneskôr 48 hodín

pred začatím volieb môže kandidáta prostredníctvom splnomocnenca odvolať aj politická strana alebo koalícia, ktorá ho kandidovala. § 174 ods. 2 zákona č.180/2014 Z.z.

 • priebežne až do 9. novembra 2018

Riešiť podania voličov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania. Volič si môže v úradných hodinách obce overiť, či je zapísaný v stálom zozname, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv. § 10 ods.1 zákona č.180/2014 Z.z.

 • do 9. novembra 2018

Zabezpečiť vybavenie volebných miestností potrebným zariadením a pomôckami. Vybavenie volebnej miestnosti zabezpečuje obec. § 22 ods.6 zákona č.180/2014 Z.z.

 • najneskôr 1 hodinu pred začatím hlasovania

Odovzdať zoznam voličov, hlasovacie lístky, obálky, zápisnice a ďalší materiál okrskovým volebným komisiám. Zoznam voličov odovzdá obec okrskovej volebnej komisii najneskôr hodinu pred začatím hlasovania. § 11 ods. 2 zákona č.180/2014 Z.z.

 • 10. novembra 2018 od 7.00 do 22.00 hod.

Deň konania volieb do orgánov samosprávy obcí. Ak to miestne podmienky vyžadujú, môže starosta obce určiť začiatok hlasovania na skoršiu hodinu, najviac však o dve hodiny. § 20 ods.3 zákona č.180/2014 Z.z.

 • bezodkladne po ukončení činnosti okrskovej volebnej komisie

Prevziať do úschovy volebnú dokumentáciu od okrskových volebných komisií. Volebné komisie odovzdávajú volebné dokumenty do úschovy obciam, okresným úradom, samosprávnym krajom a ministerstvu vnútra. O odovzdaní volebných dokumentov sa vyhotoví protokol, ktorého súčasťou sú zoznamy odovzdávaných volebných dokumentov. Protokol podpíšu predsedovia príslušných volebných komisií a osoby zodpovedné za ich prevzatie. § 39 ods.1 zákona č.180/2014 Z.z.


 
 

dnes je: 25.3.2019

meniny má: Marián

webygroup
ÚvodÚvodná stránka