Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TurieHľadať
 
 

Rodičia detí MŠ a ZŠ POZOR!!!! ZMENA PODMIENOK STRAVOVANIAVytlačiť
 

strava.jpg

Stravovanie v školskej jedálni  v školskom roku 2019/2020

Obec Turie ako zriaďovateľ Základnej školy v Turí oznamuje, že
od 1. septembra 2019 dochádza z organizačných dôvodov k zmene dodávateľa stravy do ZŠ a MŠ v Turí

Zmena dodávateľa stravy a zároveň poskytovanie štátnej dotácia na stravovanie predškolákov a žiakov základnej školy prinášajú so sebou  zmeny a pravidlá, ktoré je pre plynulý prechod na nový spôsob stravovania zo strany zákonných zástupcov detí a žiakov nevyhnutné akceptovať.

Príspevok  na úhradu nákladov na stravovanie pre žiaka/dieťa MŠ (stravné) od 01.09.2019 v prepočte na jedno jedlo v zmysle schváleného VZN č. 16 OBCE  TURIE o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Turie, na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Turie dňa 11.8.2019 

Kategória stravníkov desiata obed olovrant Nákup potravín v € Režijné náklady v € Hodnota jedla celkom v € Príspevok od obce dodáva-teľovi stravy €  Dotácia na stravu z UPSVaR v € Úhrada zák. zástupcu stravníka v €
dieťa MŠ (5-6rokov) predškolák 0,36 0,895 0,24 1,45 1,31 2,76 1,00 1,20 0,56
dieťa MŠ (2-5rokov) 0,36 0,85 0,24 1,45 1,31 2,76 1,20 - 1,56
dieťa MŠ (2-5rokov) 0,36 0,85 - 1,21 1,15 2,36 1,00 - 1,36
dieťa MŠ (2-5rokov) 0,36 - - 0,36 1,05 1,41 1,00 - 0,41
žiak 1.-4. ročník - 1,15 - 1,15 1,20 2,35 1,00 1,20 0,15
žiak 5.-9. ročník - 1,23 - 1,23 1,12 2,43 1,00 1,20 0,23

 

Podmienky stravovania a poskytovania štátnej dotácie:

1. Zákonný zástupca žiaka ZŠ/dieťaťa MŠ je povinný vyplniť zápisný lístok najneskôr do 4.9.2019 .

Zápisný lístok je prístupný na webovom sídle základnej školy, materskej školy aj webovom sídle obce. Je možné ho vyplnený priniesť, resp. osobne vyplniťv kancelárii vedenia ZŠ od 22.8.2019 denne do 14,00 hod, prípadne na obecnom úrade v čase úradných hodín a od 2.9.2019 u p. riaditeľky MŠ.

Žiak/dieťa bez riadne vyplneného zápisného lístka nebude môcť odoberať stravu v ŠJ.

2. Zakúpenie bezkontaktného čipu – cena 4,80 € (platí len pre žiakov ZŠ)

Obedy budú žiakom vydané len na základe prihlásenia na stravu prostredníctvom webového portálu www.strava.cz max. deň vopred a následne vo výdajnej školskej jedálni bezkontaktným čipom bude táto informácia overená.

3.

a) Úhrada jednorazovej zálohovej platby vo výške 30 € pre žiaka ZŠ

b) Úhrada jednorazovej zálohovej platby vo výške 40 € pre dieťa MŠ

 • jednorazová zálohová platba slúži ako zábezpeka (depozit) na prihlasovanie stravy/jedál mesiac vopred, pričom systém počíta s hodnotou celého jedla, nielen s príspevkom rodiča.

(príklad: žiak 2. ročníka sa prihlási na mesiac október 2019, 21 pracovných dní, hodnota jedla /bez príspevku od obce/ = 1,35€ , teda 21 x 1,35€ = 28,35€, tzn., že minimálne toľko musí mať vložené/uhradené v ŠJ, aby sa mohol žiak prihlásiť dňa 30.9 na všetky pracovné dni v mesiaci október. Následne cca 2 x mesačne sa podľa dochádzky v ZŠ pripočíta na Váš účet hodnota 1,20€ na každý deň, na ktorý žiakovi prináleží štátna dotácia. V ideálnom prípade, ak žiak splnil všetky podmienky k získaniu dotácie, vráti sa mu 21dní x 1,20 € = 25,20€. V konečnom dôsledku 28,35 – 25,20 = 3,15€ vyjde príspevok zákonného zástupcu. Toto všetko uvidíte na webovom portáli www.strava.cz pod svojím kontom).

 • úhradu je potrebné vykonať do 4.9.2019 (za úhradu je považované pripísanie financií na účet dodávateľa stravy),
 • úhradu je možné vykonať len elektronicky (bezhotovostne) – bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet školskej jedálne
 • nebude možná platba poštovou poukážkou !!!

 

4. Mesačne prispievať

na čiastočnú úhradu režijných nákladov a preddavok na prihlásenú, ale  neodobranú stravu pre žiaka ZŠ a predškoláka MŠ sumou  10,00 € a pre deti MŠ vo veku 2-5 rokov sumou 30€, prípadne podľa vlastného uváženia i viac (sami si môžete regulovať výšku, ktorú vidíte cez portál www.strava.cz)

 • suma slúži na vykrytie režijných nákladov pre prípady, kedy žiak stratí nárok na dotáciu pri nesplnení podmienok (viď nižšie) a doplatok za stravu pre dodávateľa uvedený v tabuľke
 • všetky pohyby financií na individuálnych účtoch stravníkov môžu zákonní zástupcovia sledovať prostredníctvom internetovej aplikácie www.strava.cz

(možné stiahnuť aj ako aplikáciu do mobilného telefónu)

 • príspevok na stravovanie je  zákonný zástupca žiaka/dieťaťa povinný uhradiť mesiac vopred, najneskôr do 20. dňa na účet školskej jedálne číslo:                                   IBAN  SK93 0900 0000 0050 5804 3444.   Ako variabilný  symbol uvedie číslo užívateľa - vstupný kód do stravovacieho systému www.strava.cz, do poznámky meno, priezvisko a školu  stravníka.
 • Pre prvú zálohovú platbu 30€ alebo 40€ sa variabilný symbol neuvádza, sú potrebné údaje v poznámke - meno, priezvisko a škola stravníka.

 

5. Podmienky poskytovania štátnej dotácie:

 • žiak základnej školy (ZŠ) a predškolák materskej školy (MŠ)  má nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa iba v prípade:
  • ak je prihlásený na stravovanie formou zápisného lístka
  • ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole aspoň 3 hodiny/deň (neprítomnosť nad 3 hodiny je v systéme považovaná za celodennú neprítomnosť)
  • ak odoberie obed
 • v prvý deň neprítomnosti žiaka/dieťaťa v škole/materskej škole je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11:30 - 12:00 hod., stravník však uhrádza plnú výšku stravného, ktoré je uvedené pri vekových skupinách stravníkov. Ďalšie dni neprítomnosti žiaka/dieťaťa na výchovnovzdelávacom procese v škole/materskej škole je zákonný zástupca povinný odhlásiť stravníka z odberu stravy deň vopred do 14:00 hod cez portál.
 • za včas neodhlásenú a neodobratú stravu  sa dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa neposkytuje, zákonný zástupca žiaka/dieťaťa je povinný  uhradiť príspevok za stravné v plnej výške  (nákup potravín a režijné náklady)
 • ak žiak z akéhokoľvek dôvodu vymešká 3 a viac vyučovacích hodín počas niektorého dňa a nebol riadne odhlásený zo stravy, stráca nárok na štátnu dotáciu, obed si môže vybrať do obedára, ale bude ho hradiť v plnej výške
 • v prípade školských výletov, súťaží, školy v prírode, lyžiarskeho výcviku, ak je predpoklad, že sa žiak/dieťa nevráti, je nutné ho odhlásiť individuálne (nedá sa odhlásiť celý kolektív naraz)
 • za neodobratú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje

 

6. Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravovania:

 • Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravovania je možné len on-line na web-stránke: www.strava.cz (číslo jedálne: 90119) – návod v samostatnej prílohe
 • prihlasovanie a odhlasovanie žiaka/dieťaťa na stravu je celkom v plnej moci zákonného zástupcu a bude uskutočňované iba prostredníctvom webovej aplikácie
 • zákonný zástupca prihlási žiakovi obedy na celý mesiac vopred, v nevyhnutnom prípade žiaka odhlási opäť elektronicky, všetko cez portál www.strava.cz
 • zvlášť upozorňujeme zákonných zástupcov detí MŠ: v prípade, neprihlásenia dieťaťa na stravu, jedlo pre takéto dieťa nebude pripravené – dovezené a v tom prípade dieťa by nemalo byť vôbec v materskej škole
 • zamestnanci školy ani výdajnej školskej jedálne nemajú možnosť odhlasovať obedy žiakov

 

Dňa 5.9.2019 o 16,30 hod. sa uskutoční spoločné rodičovské združenie pre zákonných zástupcov žiakov ZŠ Turie aj detí MŠ Turie na túto tému aj s praktickou ukážkou práce s prihlasovacím portálom vo vestibule ZŠ s účasťou Mgr. Lenky Chylákovej, vedúcej ŠJ dodávateľa, ktorá bližšie vysvetlí a zodpovie Vaše otázky. 

 

Ďakujeme za pochopenie.


 
 
Turie Aktuálne počasie

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka