Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TurieHľadať
 
 

Územný plán

Oznámenie o prerokovaní zadania pre Územný plán obce TurieVytlačiť
 

Obec Turie, ako príslušný orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územný plán obce, Vám v súlade s ustanovením § 20 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie prerokovania

Zadania pre Územný plán obce Turie

 

Zadanie pre Územný plán obce Turie vypracoval Ing. arch Ján Burian, odborne spôsobilý pre obstarávanie ÚPP a ÚPD, reg. č. 229, konateľ spoločnosti Urbion sk, s.r.o., prostredníctvom ktorej podľa ustanovenia § 2a stavebného zákona zabezpečuje obec obstarávanie územného plánu obce.

V súlade s ustanovením § 20, ods. 3 stavebného zákona predkladá obec Zadanie pre Územný plán obce Turie na verejné nahliadnutie. Návrh Zadania je  v celom rozsahu spracovania zverejnený na oficiálnej webovej stránke www.obecturie.sk a na úradnej tabuli obce Turie po dobu 30 dní.

Občania, fyzické a právnické osoby sú oprávnení podať písomné pripomienky k Návrhu Zadania v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia na adresu:

 • Obec Turie
 • Turie 214
 • 013 12 Turie

Na pripomienky uplatnené po tejto lehote sa neprihliada.


 

Počet videní: 467


 

Zadanie pre územný plán obce TurieVytlačiť
 


 

Počet videní: 228


 

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu obce TurieVytlačiť
 

ku_turie-1.jpg

Obec Turie, ako príslušný orgán územného plánovania v súlade s ustanovením § 19b, ods. 1, písm. a) Zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie obstarávania

Územného plánu obce Turie

Dôvodom obstarávania Územného plánu obce je potreba získania aktuálneho základného nástroja územného rozvoja a starostlivosti o životne prostredie, so zameraním na funkciu bývania, vrátane základného občianskeho vybavenia, rekreácie a drobnej nezávadnej výroby v katastrálnom území obce, ktoré je zároveň riešeným územím Územného plánu obce Turie. Návrhovým obdobím územného plánu je obdobie do roku 2035.

Na základe ustanovenia § 19b) stavebného zákona Vás žiadame o zaslanie Vašich námetov, požiadaviek a podkladov, týkajúcich sa riešeného územia, potrebných pre spracovanie územného plánu obce v lehote do 30 dní odo dňa oznámenia na adresu :

Obec Turie, Obecný úrad Turie č. 214, 013 12 Turie

S pozdravom

Alica Kostolná

starostka obce


 

Počet videní: 1320


 

Územný plán INFO!!!

Vážení občania,

obecný úrad Vás informuje o aktuálnej etape procesu prípravy a realizácie ÚPN obce Turie. 

Momentálne prebieha iba zber informácií o území, t. j. otvorený dokument, ktorý sa dá v tejto fáze prípravy meniť a dopĺňať. 

V etape prípravy,  konceptu a návrhu sa budú vyjadrovať aj občania na verejných stretnutiach, o ktorých Vás budeme priebežne informovať. 

Etapy procesu prípravy a realizácie ÚPN podľa ustanovení platného stavebného zákona

 1. Návrh na obstaranie ÚPN obce je predovšetkým vlastným podnetom obce; môže ho však podať aj iný orgán verejnej správy, fyzická alebo právnická osoba. O tom, či treba obstarávať ÚPN obce pri návrhu iných orgánov alebo osôb, rozhodne po preskúmaní obec.

 2. Výber odborne spôsobilej osoby na obstarávanie ÚP je plne v kompetencii zástupcov obce. Vhodných kandidátov si možno vytipovať z registra odborne spôsobilých osôb vedeného ministerstvom. Vzhľadom na charakter činnosti odborne spôsobilej osoby a nutnosť jej priebežnej spolupráce s partnermi (obcou a spracovateľom) sa v praxi osvedčil výber kandidáta pochádzajúceho z regiónu, v ktorom sa obec nachádza. Výhodou je jeho poznanie územia, súvislostí územnoplánovacích činností v regióne a vzájomných priestorových vzťahov jednotlivých obcí.
 3. Prípravné práce - Táto etapa práce sa má realizovať v spolupráci obce, osoby odborne spôsobilej na obstarávanie a vybraného spracovateľa územného plánu. Postup: zverejnenie oznámenia o začatí obstarávania ÚPN;zozbieranie ÚPD, územnoplánovacích podkladov a ostatných podkladov a vyhodnotenie ich využiteľnosti; určenie potreby a rozsahu doplnenia územnotechnických podkladov, ktoré treba obstarať, a ich obstaranie; pre ďalší postup prác na ÚPN je nevyhnutné nielen určiť, aké územnotechnické podklady treba zabezpečiť, ale aj ich zabezpečiť a mať ich k dispozícii ešte pred spracovaním zadania ÚPN obce; bez kompletných podkladov sa nedá naplniť nasledujúci bod tejto etapy prác; určenie hlavného účelu a predmetu riešenia ÚPN.
 4. Výber spracovateľa - v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Prípravu súťažných podmienok zabezpečí obstarávateľ (obec) a osoba odborne spôsobilá na obstarávanie ÚPD. Výber z ponúk má robiť nezávislá komisia, ktorá bude garantom spravodlivého výberu zhotoviteľa ÚPN obce. Hlavným kritériom výberu nie je najnižšia ponúkaná cena (aj podľa vyjadrenia Úradu pre verejné obstarávanie je forma elektronickej aukcie absolútne nevhodná, ale predovšetkým odborná spôsobilosť kandidátov a kvalita ich doterajšej činnosti v územnom plánovaní. Výber spracovateľa má prebehnúť ešte pred vypracovaním prieskumov a rozborov pre ÚPN obce. Jeho zapojenie do zabezpečovania územnotechnických podkladov a vyhodnotenia ich použitia v ÚPN je významným prínosom pre prípravu zadania ÚPN obce. V tejto etape prác má mať spracovateľ postavenie všestranného odborného konzultanta a spolupracovať na príprave podkladov pre spracovanie zadania.
 5. Prieskumy a rozbory - sú dôležitou časťou prípravy tvorby ÚPN. Umožňujú spracovateľom dôkladne sa oboznámiť s katastrálnym územím obce, so spracovanými dokumentmi regionálneho aj miestneho významu, ale aj konzultovať známe rozvojové zámery obce a poznávať názory jej obyvateľov. Zhodnotenie územia v textoch a problémový výkres, v ktorom sú zdokumentované okruhy problémov (najmä strety záujmov) na území, ktoré treba riešiť v ÚPN, je dostatočným podkladom na spracovanie zadania ÚPN obce.
 6. Zadanie - Spracovanie zadania zabezpečí obec na základe výsledkov prieskumov a rozborov. Návrh zadania územného plánu obce možno schváliť až po verejnom prerokovaní, vyhodnotení pripomienok a ich zapracovaní a po posúdení krajským stavebným úradom.
 7. Koncept - sa vypracúva ako variantné riešenie rozvoja územia obce podľa cieľov a požiadaviek na obsah ÚPN vyplývajúcich zo zadania. Obec návrh konceptu ÚPN prerokuje s verejnosťou, s vyšším územným celkom, s krajským stavebným úradom, s dotknutými orgánmi, s vlastníkmi infraštruktúry a so susednými obcami.
 8. Súborné stanovisko obstarávateľa - vypracuje podľa výsledkov prerokovania konceptu ÚPN obce orgán územného plánovania (obstarávateľ ÚPN) prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPD. Súčasťou súborného stanoviska je aj výber optimálneho variantu riešenia ÚPN, ktorý bude spracovaný v návrhu ÚPN.
 9. Návrh ÚPN obce - sa vypracuje na základe súborného stanoviska obstarávateľa ako nevariantné riešenie rozvoja obce. Rozpracuje sa variant riešenia vybraný a potvrdený v súbornom stanovisku.
 10. Verejné prerokovanie návrhu ÚPN - obce sa uskutoční s verejnosťou, dotknutými obcami (susednými), dotknutým samosprávnym krajom, s dotknutými orgánmi štátnej správy a s dotknutými právnickými osobami. Opätovne sa prerokuje s tými, ktorých pripomienky neboli akceptované – to sa netýka dotnutých orgánov štátnej správy, s ktorými treba návrh ÚPN dohodnúť.
 11. Preskúmanie návrhu ÚPN - obce nadriadeným stavebným úradom. Pred predložením návrhu ÚPN obce na schválenie obec predloží návrh ÚPN upravený v súlade s výsledkom prerokovania príslušnému krajskému stavebnému úradu. Ten preskúma, či je obsah návrhu a postup obstarania v súlade s právnymi predpismi a so záväznou časťou ÚPN regiónu a či návrh koordinuje využívanie územia v nadväznosti na širšie územné vzťahy.
 12. Schvaľovanie ÚPN obce - Obec schvaľuje ÚPN obce spolu so všeobecne záväzným nariadením obce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN obce. Schválený ÚPN obce je v určenom rozsahu záväzným alebo smerodajným podkladom na obstaranie územného plánu zóny, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.

http://www.uzemneplany.sk/priprava-a-realizacia-upn


 
Turie Aktuálne počasie

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka