Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TurieHľadať
 
 

Zámer predaja majetku

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa Pavel Lonc uzn. 65/2018 z 13.9.2018Vytlačiť
 

Obec Turie v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 65/2018 zverejňuje zámer predať   častť obecnej parcely KNC č. 3577/3 zast.pl. a nádvoria o výmere 360m2 na LV 3298 v k.ú. Turie vo vlastníctve obce( cca 25m2 z výmery).

Kupujúci bude Pavel Lonc, Turie 380

Cena je stanovená obecným zastupiteľstvom na 5€/m2. 

Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom, že Obecná parcela CKN 3577/4 o výmere 25m2 zasahuje do pozemku žiadateľa neprimeraným spôsobom  a zužuje tento pozemok na cca 3,6m2 a i následné oplotenie by bolo zložité a nepraktické, sťažuje užívanie tohto pozemku  a  je pre obec iným spôsobom nevyužiteľný. Žiadateľ si dá na vlastné náklady vyhotoviť geometrický plán.

 

 


 
 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa Andrej Belanec uzn. 64/2018 z 13.9.2018Vytlačiť
 

Obec Turie v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia 64/2018 z 13.9.2018 zverejňuje zámer predať  EKN parc. č. 1860 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15m2  na LV 1837 vo vlastníctve obce Turie. 

Kupujúci bude Andrej Belanec, bytom Gerlachovská 3104/5, 010 08 Žilina,

Osobitný zreteľ spočíva v tom , že uvedená parcela je chodník, ktorý tvorí prístup k pozemku žiadateľa CKN parc. č. 1328/2 zastav. plochy a nádvoria o výmere 37m2 na LV č. 1880.

Cena je stanovená uznesením obecného zastupiteľstva č. 38/2018 v Turí zo dňa 31.5.2018 10€/m2. Celková hodnota celej výmery a to 15m2 činí sumu 150€.

 


 
 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa - Branislav Manga - uzn. 69/2018 z 13.9.2018Vytlačiť
 

Obec Turie v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 69/2018 zverejňuje zámer predať pozemky vo vlastníctve obce

- z parc. č. EKN 1826 zast. plochy a nádvoria o výmere 451m2 na LV 1837 v k.ú. Turie vo vlastníctve obce Turie,  boli na základe Geometrického plánu č. 67/2018 vyhotoveným vyhotoviteľom: BV PLAN, spol. s r.o., 013 15 Fačkov 72, IČO 43901140 dňa 22.6.2018, úradne overeným Okresným úradom Žilina dňa 7.8.2018,  vytvorené: 

 • CKN parc. č. 1024/4 zast. plochy a nádvoria o výmere 144m2
 • CKN parc. č. 1025/1 zast. plochy  o výmere 21m2;
 • CKN parc. č. 1023/3 zast. plochy o výmere 29m2;
 • CKN parc.č. 1027 zast.plochy o výmere 23m2

- a z parc. EKN č. 1857 záhrady, boli vytvorené parcely:

 • CKN č. 1024/9 zast. plochy o výmere 33 m2;
 • CKN parcela č. 1024/11 zast. plochy  o výmere 7 m2 v k. ú. Turie,

 

Kupujúcim bude Branislav Manga.

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že uvedené pozemky tvoria súčasť dvora pod domom súp. č. 19 a časť pod hospodárskou  budovou, ktorých je vlastníkom .

Cena je stanovená na sumu 10€/m2 v zmysle uznesenia č. 38/2018   OZ obce Turie zo dňa 31.5.2018.

Celková hodnota celej výmery a to 257m2 činí sumu 2 570€. (144+21+29+23+33+7)

 


 
 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa Božena Kupková uzn. 63/2018 z 13.9.2018Vytlačiť
 

Obec Turie v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 63/2018 zverejňuje zámer predať obecnú parcelu parc. CKN č. 4633 ostatné plochy o výmere 98m2 v 1/1 zapísanej na LV 3298 vo vlastníctve obce .

Kupujúcou bude Božena Kupková 

Dôvodu osobitného zreteľa spočíva v tom, že  obecná  parcela CKN 4633 je súčasťou parcely CKN 4632, ktorá je vo vlastníctve p. Kupkovej a  k obecnej parcele CKN 4633 nevedie žiadna prístupová cesta a obec nemá zriadené vecné bremeno na prístup k tejto parcele a pre obec je táto parcela iným spôsobom nevyužiteľná.

Odpredaj sa uskutoční za cenu uvedenú v znaleckom posudku, ktorý si dá kupujúci vyhotoviť na vlastné náklady.

 


 
 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa Anna Loncová uzn. 49/2018 zo 4.7.2018Vytlačiť
 

Obec Turie v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 49/2018 z 4.7.2018 zverejňuje zámer predať pozemky

pre p. Annu Loncovú v 1/1 na základe súhlasov ostatných spoluvlastníkov rodinného domu súp. č. 207 postavenom na parcele CKN č. 366 , zapísaný na LV č. 2300, podľa geometrického plánu, vyhotoveným  geoSAL, s.r.o., Osloboditeľov 129/7, 013 13  Rajecké Teplice, IČO: 46765239, schváleným Okresným úradom Žilina 19.7.2017 pod č. 1449/2017 -, ktoré vznikli odčlenením z EKN parc. č. 601/1 zast. plochy a nádvoria o výmere 1893m2  na LV č. 1 k.ú Turie vo vlastníctve obce Turie 1/1, Geometrickým plánom vyhotoveným  geoSAL, s.r.o., Osloboditeľov 129/7, 013 13  Rajecké Teplice, IČO: 46765239, schváleným Okresným úradom Žilina 19.7.2017 pod č. 1449/2017 a to parcela CKN 366/4 o výmere 101m2 zastavané plochy a nádvoria a CKN parcela č. 366/5 o výmere 274m2.

Kupujúcou bude p. Anna Loncová

Cena je stanovená na sumu 10€/m2 v zmysle uznesenia č. 38/2018   OZ obce Turie dňa 31.5.2018. Celková hodnota celej výmery a to 375m2 činí sumu 3750€. (101m2+274m2)

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že na uvedených parcelách sa nachádza rodinný dom súp. č. 207 postavenom na parcele CKN č. 366 , zapísaný na LV č. 2300, a dvor prislúchajúci k tomuto rodinnému domu .

 

 


 
 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa Margita Bolibruchová uzn. 40/2018 z 31.5.2018Vytlačiť
 

Obec Turie v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 40/2018 zverejňuje zámer predať pozemky vo vlastníctve obce:

pre žiadateľku p. Margitu Bolibruchovú, rod. Lúčanovú, Tatranská 8,

010 08  Žilinriea podľa GP podľa GP vyhotoveným BV PLAN, spol. s r.o., 013 15 Fačkov 72, IČO: 43901140, vyhotovený 1.6.2017 a úradne overeným dňa 27.6.2017 Okresným úradom v Žiline, vo vlastníctve obce Tu

 • CKN parcela č. 518/12 – záhrady o výmere 97m2
 • CKN parcela č. 517/12 – zastavané plochy o výmere 116m2
 • CKN parcela č. 517/13 – zastavané plochy o výmere 186m2
 • CKN parcela č. 518/11 – záhrady o výmere 337m2

 

Kupujúcou bude Margita Bolibruchová, Tatranská 8, Žilina

Za cenu stanovenú uznesením obecného zastupiteľstva č. 38/2018 v Turí zo dňa 31.5.2018 10€/m2. Celková hodnota za 736m2 činí sumu 7360€. (97m2+116m2+186m2+337m2).

Dôvod osobitného zreteľa, spočíva v tom, že na uvedených parcelách sa nachádza rodinný dom súp. č. 270 vo vlastníctve žiadateľky a jeho súčasťou sú i pozemky, ktoré tvoria dvor (priľahlé pozemky).


 
 

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu osobitného zreteľa - Rastislav Zelník uzn. 31/2018 z 26.4.2018Vytlačiť
 

Obec Turie v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 31/2018 z 26.04.2018 zverejňuje zámer predať nasledovné pozemky:

 • parc. č. 147 KN-C zast.pl. o výmere 22m2 v 1/1 
 • parc. č. 148/6 KN-C zast.pl. o výmere 18m2 v ½ 
 • parc. č. 149/3 KN-C záhrada o výmere 193m2 v 1/1 
 • parc. č. 149/4 KN-C záhrady o výmere 15m2 v 1/1

 

Kupujúci bude Rastislav Zelník, Turie 300

Predajná cena je stanovená na sumu 903,42€, uvedenú v znaleckom posudku č. 56/2018 vyhotovenom Ing. Mariánom Mrázikom zo dňa 4.4.2018, Do Stošky 14, 010 04 Žilina, ev.č. znalca 912 440.

Osobitný zreteľ  spočíva v tom, že pozemky tvoria priľahlú záhradu k rodinnému domu č. 300, sú zastavané drobnými stavbami vlastníka a k uvedeným pozemkom obec nemá prístup.

 


 
 

Zverejnenie zámeru prevodu zámennou zmluvou Jarina a spol. uznesením 29/2018 z 26.04.2018Vytlačiť
 

Obec Turie v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 20/2018 zo 7.3.2018, zverejňuje zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa  medzi zmluvnými stranami:

 • Obec Turie
 • Milan Jarina
 • Dušan Valient
 • Dana Kováčová
 • Ján Kováč
 • Stanislav Kováč
 • Mário Pirošík
 • Daniel Šintal

Osobitný zreteľ pri pozemku, ktorý obec zamieňa, CKN parc. č. 2920 – orná pôda o výmere 488m2   spočíva v tom, že Obec Turie zamení časť tohto  pozemku iba na účel rozšírenia a sfunkčnenia miestnej komunikácie.

(Spojenie pôvodných parciel CKN parc. č. 2884 – zastav.plochy a nádvoria o výmere 517m2 a CKN parc. č. 2921 – ostatné plochy o výmere 118m2 vo vlastníctve obce Turie vedenom na LV 3298 )

 


 
 

Zverejnenie zámeru predať majetok obce Turie z dôvodu osobitného zreteľa - Kasákovci uzn. 20/2018 zo 7.3.2018Vytlačiť
 

Obec Turie v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 20/2018 zo 7.3.2018, zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa  obecné pozemky

 • parc. č. 146/5 KN-C  záhrady o výmere 48m2
 • parc. č. 146/6 KN-C zast.pl. o výmere 20m2
 • parc. č. 146/7 KN-C zast. pl. o výmere 25m2
 • parc. č. 146/4 KN-C záhrady o výmere 669m2
 • parc. č. 150/4 KN-C záhrady o výmere 274m2
 • parc. č. 150/5 KN-C zast.pl. o výmere 28m2
 • parc. č. 148/6 KN-C zast. pl.  o výmere 18m2 v ½

 

 • Kupujúcim bude: Ladislav Kasák a manželka Alena
 • Cena je stanovená na sumu 4 060€, uvedenú v znaleckom posudku č. 178/2017 vyhotovenom Ing. Mariánom Mrázikom, Do Stošky 14, 010 04  Žilina, ev.č. znalca 912 440.
 • Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že tvoria dvor a priľahlú záhradu, sú zastavané drobnými stavbami vlastníkov a k uvedeným pozemkom obec nemá prístup.

 

 


 
 

Zverejnenie zámeru predať existujúcu káblovú televíziu formou VOS uzn. 6/2018 z 9.2.2018Vytlačiť
 

Obec Turie v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať svoj majetok formou obchodnej verejnej súťaže uznesením č. 6/2018 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Turie v r. 2018 dňa 09.02.2018.

 • Kupujúcim je VARES s.r.o.
 • Predajná hodnota je 7500€.

 

 


 
 

dnes je: 19.1.2019

meniny má: Drahomíra, Mário

 • Sobota-1-10graphic-icon
 • Nedeľa-1-14graphic-icon
 • Pondelok-3-14graphic-icon
webygroup
ÚvodÚvodná stránka