Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TurieHľadať
 
 

Žiadosti o informácie

Obec je povinnou osobou v zmysle z. č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, pretože mu zákon zveruje rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto jej rozhodovacej činnosti.
Žiadosť o poskytnutie informácie možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.
Žiadosť musí obsahovať údaje, z ktorých je zrejmé:

  • označenie povinnej osoby,
  • označenie osoby, ktorá ju podáva,
  •  ktorých informácií sa týka
  •  aký spôsob sprístupnenia navrhuje,

t.j. buď ústne, nahliadnutím do spisu, vyhotovením odpisu alebo výpisu, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou prípadne iným dohodnutým spôsobom so žiadateľom. Pri absencii ktorejkoľvek písomnej náležitosti žiadosti vyzve povinná osoba žiadateľa, aby v lehote nie kratšej ako sedem dní neúplnú žiadosť doplnil s poučením, ako má doplnenie urobiť.


Žiadosť je možné podať denne v podateľni obecného úradu počas stránkových hodín. Prebrať žiadosť je možné aj na určených pracoviskách, ktoré majú odlišne upravenú pracovnú dobu v úradných hodinách. Po prebratí žiadosti príslušní zamestnanci zabezpečia jej bezodkladné zaevidovanie v podateľni obecného úradu. Pridelenie žiadosti podľa obsahu zabezpečí starosta obce alebo vedúci príslušného oddelenia OcÚ. Žiadosť vybaví pracovník vykonávajúci agendu, ktorej sa informácia týka.


⇒ Vybavenie žiadosti o poskytnutie informácie


Žiadosť vybaví obec najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti, alebo ju odloží, pokiaľ nebola žiadosť doplnená v určenej lehote. Tu sa rozhodnutie nevydáva.
Lehotu na vybavenie je možné zo závažných dôvodov predĺžiť zo zákonných dôvodov najviac o osem pracovných dní, čo povinná osoba oznámi žiadateľovi pred uplynutím pôvodnej lehoty na vybavenie a písomne ju zdôvodní.

Žiadosť môže byť vybavená aj iným spôsobom, než pôvodne žiadateľ žiadal a to:

  • postúpením žiadosti inej povinnej osobe do 5 dní, ak povinná osoba nemá požadované informácie, ale má vedomosť o tom, kto predmetné informácie má,
  • nevyhovením žiadosti zo zákonných dôvodov (obmedzenie prístupu k informáciám z dôvodu služobného, bankového, daňového tajomstva), o čom rozhodne obec rozhodnutím. Informácie súkromného charakteru, ktoré majú povinné osoby k dispozícii (výška platu, rôzne podobizne, osobné dáta a pod.) možno sprístupniť iba výnimočne, ak tak ustanovuje osobitný zákon ( napr. z.č. 428/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, z.č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov) alebo ak s tým súhlasí dotknutá osoba na základe písomného súhlasu. Písomný súhlas si povinná osoba vyžiada pred sprístupnením informácie.

 


⇒ NEČINNOSŤ POVINNEJ OSOBY

Ak povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informáciu, nevydala rozhodnutie, nesprístupnila informáciu, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu.
Za deň doručenia sa považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

 


 
Turie Aktuálne počasie

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka