Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TurieHľadať
 
 

Zverejnenie zámeru odpredať obecnú CKN parc. č. 1092/18 - Daniela Rosinčinová - uzn. 3/VIII/2019 - z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru odpredať obecnú CKN parc. č. 1092/18 - Daniela Rosinčinová - uzn. 3/VIII/2019 - z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Turie v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. n. p. zverejňuje zámer  odpredaja CKN parcely č. 1092/18 trvalé trávnaté porastý o výmere 122 m2 na LV 1837 vo vlastníctve obce, ktorá vznikla odčlenením z EKN parc.č. 1724/1 o výmere 2091m2 v k. ú. Turie vedenom na LV 1837, Geometrickým plánom č. 47161451-062/2019 vyhotovenom Ing. Ondrejom Baránkom, Hlavná 36/19, 013 13  Konská, IČO: 47161451, úradne overenom OU Žilina – katastrálny odbor

Kupujúcim bude p. Daniela Rosinčinová.

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že uvedená parcela je priľahlou k parcele 1084/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 289m2 vedenom na LV 559 vo vlastníctve rodičov žiadateľky a tvorí prístupovú cestu, dvor a je ohradená k rodinnému domu. Vzhľadom k nevyužiteľnosti parcely na iné účely a s prihliadnutím na jej výmeru je predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným majetkom.

Cena je stanovená na sumu 10€/m2 v zmysle uznesenia č. 38/2018 OZ obce Turie zo dňa 31.5.2018.

Celková hodnota celej výmery za 122m2 je 1220,00€

Kupujúci si na vlastné náklady zabezpečí vyhotovenie kúpnej zmluvy a vklad do katastra nehnuteľností.


 
 
Turie Aktuálne počasie

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka